CHÀO MỪNG BAN CỔ ĐÔNG


Từ ngày 24 - 30/07/2022, Ban Cổ Đông sẽ về thăm và tham dự Đại Hội Ban Cổ Đông Công Ty, nhầm đánh giá tình hình và đặt ra định hướng tiêu chí cho toàn công ty năm 2022 - 2023.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✉️ Email: chamsoc@ongvang.vn
🌍 Website: https://ongvang.vn/
#ongvang #vtxd #doitacvang
Ý kiến về giao diện